Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady postępowania z danymi osobowymi udostępnianymi przez Państwa firmie Besins Healthcare Sp. z o.o. w komunikacji mailowej oraz podczas kontaktów telefonicznych.Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności przed rozpoczęciem korzystania ze stron internetowych Besins Healthcare Poland Sp. z o.o. lub przekazaniem nam danych osobowych.1. O NAS


BESINS HEALTHCARE POLAND Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Wiśniowa 40B/4, 02-520 Warszawa jest administratorem Państwa danych osobowych.
W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych e-mail: privacy.pl@besins-healthcare.com lub na adres: 02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 40B/4.2. DANE, KTÓRE GROMADZIMY I WYKORZYSTUJEMY


Cele przetwarzania danych Kategorie danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przetwarzania danych
Udzielenie informacji:
Na potrzeby obsługi zgłoszenia np. odpowiedzi na pytania, prośby o udzielenie informacji oraz na wszelkie żądania składane za pośrednictwem elektronicznego formularza na stronie internetowej
Dane zawarte w mailu lub formularzu kontaktowym Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Do czasu udzielenia odpowiedzi
Działania niepożądane:
Jako firma farmaceutyczna, przechowujemy dane osobowe związane z Państwa zdrowiem, jeżeli przedstawili nam Państwo swoje doświadczenie z produktem, gdyż podlegamy przepisom dotyczącym nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii oraz by prowadzić profil bezpieczeństwa produktów na terenie UE.
Dane zawarte w zgłoszeniu działania niepożądanego. Obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c, a w przypadku szczególnych kategorii danych, np. o stanie zdrowia art. 9 ust. 2 lit. i RODO 10 lat od wygaśnięcia pozwolenia na wprowadzenie produkt do obrotu
Marketing:
Dostarczanie Państwu zamówionych treści marketingowych i ofert handlowych, w tym za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych (telefonicznie, w formie wiadomości e-mail/ MMS/ SMS,), jeżeli dobrowolnie udzielili nam Państwo zgody na taki cel przetwarzania Państwa danych.
Imię i nazwisko, dane kontaktowe: adres, nr telefonu, adres e-mail. Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na marketingu bezpośrednim, przy czym z uwagi na inne przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, działania te są prowadzone jedynie na podstawie posiadanych zgód na przesyłanie informacji na wskazany przez Państwa kanał komunikacji (e-mail, połączenie głosowe, SMS/ MMS). Do czasu cofnięcia zgody na ten kanał komunikacji, a w przypadku działań marketingowych prowadzonych pocztą tradycyjną lub wizyt przedstawicieli medycznych - do czasu wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.
Osoby wskazane w umowach jako osoby do kontaktu:
W przypadku pracowników naszych kontrahentów wskazanych w umowach jako osoby do kontaktu dane będą przetwarzane w celu kontaktu w bieżących sprawach, w tym: realizacji umów pomiędzy nami a kontrahentem, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania. przekazywać innych informacje o działalności i możliwych formach współpracy
Dane kontaktowe Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Okres przedawnienia roszczeń z umowy
Infolinia :
Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • Obsługa Państwa zgłoszenia, udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania, prośby o udzielenie informacji;
  • Przyjmowanie zgłoszeń działań niepożądanych produktów leczniczych oraz kosmetycznych w celu monitorowania bezpieczeństwa stosowania naszych produktów;
Osoby kontaktujące się za pośrednictwem infolinii
  1. Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  2. Zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
  3. Realizacja obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO).
Dane osobowe dotyczące zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego będą przechowywane przez okres 10 lat liczonych od wygaśnięcia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.
Dane osobowe dotyczące zgłoszenia działania niepożądanego produktu kosmetycznego przechowywane przez okres roku od zakończenia weryfikacji zgłoszenia działania niepożądanego.
Dane osobowe gromadzone w związku z obsługą pozostałych zgłoszeń i zapytań będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedz


3. PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA


Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.4. KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH


Besins Healthcare Poland Sp. z o.o. nie będzie żądać danych osobowych, które nie są bezwzględnie konieczne w opinii ich pracowników. W związku z tym w razie nieudzielenia zgody, nie będziemy mieć możliwości skontaktowania się z Państwem.5. OKRES PRZECHOWYWANIA


Okresy przechowywania danych są różne, a Besins Healthcare Poland Sp. z o.o. oceni każdorazowo przypadki w zależności od zakresu przetwarzania i ryzyka dla Pani/Pana jako podmiotu danych. We wszystkich innych sytuacjach dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne zgodnie z obowiązującym prawem lub w celu rozstrzygania.6. UDOSTĘPNIANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM


Besins Healthcare Poland Sp. z o.o. nie będzie sprzedawać, ani licencjonować Państwa danych osobowych osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizacji celu, w którym dane zostały zebrane, lub w sytuacji, gdy wyrażona została przez Państwa stosowna zgoda.


Besins Healthcare Poland Sp. z o.o. może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim, z którymi wspólnie wprowadza produkt lub usługę na rynek lub wspólnie prowadzi program lub działanie, po otrzymaniu uprzedniej zgody klienta.


Besins Healthcare Poland Sp. z o.o. może ujawnić Państwa dane osobowe w odpowiedzi na żądania upoważnionych organów administracji państwowej w przypadkach wymaganych przez prawo.7. BEZPIECZEŃSTWO


Podejmujemy uzasadnione kroki w celu ochrony Państwa Danych Osobowych za pomocą fizycznych i/lub elektronicznych środków bezpieczeństwa, jednak pomimo wprowadzonych zabezpieczeń, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Internetu. Przekazywanie danych osobowych za pomocą tych kanałów odbywa się na własne ryzyko, gdyż żadna transmisja internetowa nie jest w 100% bezpieczna. Należy zachować szczególną ostrożność przy podejmowaniu decyzji, jakie informacje są wysyłane.8. TRANSGRANICZNE PRZEKAZYWANIE I UJAWNIANIE INFORMACJI


Istnieją przypadki, w których Besins Healthcare Poland Sp. z o.o. będzie zobowiązana do przekazania danych osobowych krajów innych niż kraj Państwa zamieszkania, w tym poza obszar EOG . Przepisy dotyczące prywatności i ochrony danych w tych krajach mogą nie być równoważne z przepisami obowiązującymi w Państwa kraju zamieszkania.9. AKTUALIZACJE NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI


Niniejsza Polityka prywatności podlega okresowemu przeglądowi i może być aktualizowana w razie potrzeby w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Prosimy o zapoznanie się z najnowszą wersją dostępną na naszej stronie internetowej www.besins-healthcare.pl.